Evimetrix AB följer dataskyddsförordningen GDPR

För oss på Evimetrix är din personliga integritet och vår hantering av dina personliga uppgifter viktig. Evimetrix är verksamt inom EU och följer dataskyddsförordningen (2016/679) eller GDPR, liksom andra tillämpliga lagar och förordningar om skydd av personuppgifter. Evimetrix följer även uppförandekoderna från ESOMAR (www.esomar.org).

Vår integritetspolicy beskriver hur Evimetrix använder uppgifter om dig som deltar i våra undersökningar.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Evimetrix genomför undersökningar i egen regi och på uppdrag av kunder. När vi genomför undersökningar på uppdrag, är vår kund personuppgiftsansvarig och Evimetrix är personuppgiftsbiträde. När vi är personuppgiftsbiträde behandlar vi dina uppgifter enbart utifrån det uppdrag vi har från den som är personuppgiftsansvarig.

När vi genomför uppdrag i egen regi så är vi personuppgiftsansvarig om vi i undersökningen behöver hantera personuppgifter.

Vad för typ av personuppgifter behandlar Evimetrix

Det vanligaste är att vi får personuppgifter från vår uppdragsgivare. Men i vissa uppdrag köper vi in personuppgifter från databasägare eller samlar in personuppgifter från öppna källor, t.ex. från webbplatser.

Den vanligaste typen av personuppgifter som Evimetrix behandlar är kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och liknande. Ibland finns det även annan information kopplad till personuppgifterna som t.ex. bostadsstorlek, kundtyp och liknande. Personuppgifter som används i en undersökning har alltid ett syfte för den aktuella undersökningen. I exemplet ovan så kan det finnas intresse av att studera kundnöjdheten utifrån vilken bostadsstorlek som respondenterna bor i.

I vissa undersökningar samlar vi också in personuppgifter i form av bakgrundsdata om den som svarar. Det kan handla om sysselsättning, kön, ålder med mera.

I vissa undersökningar förekommer att Evimetrix samlar in känsliga personuppgifter om politiska åsikter, religiös tro, filosofiska övertygelser, sexuell läggning, etnicitet, hälsa eller annat. Om Evimetrix samlar in känsliga personuppgifter om dig som svarar, kommer Evimetrix alltid att inhämta ditt uttryckliga samtycke till denna behandling.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Evimetrix behandlar dina personuppgifter endast i samband med genomförande av de undersökningar som företaget genomför.

Det är alltid frivilligt att svara på de undersökningar som Evimetrix genomför. Vanligen skickar vi en eller flera påminnelser i de undersökningar vi gör. Påminnelser skickas med automatik i våra system och det är fortfarande helt frivilligt att svara på en undersökning från Evimetrix även om du har fått en påminnelse.

När du får en undersökning från oss följer det alltid med en beskrivning av syftet med undersökningen, det vill säga varför vi i egen regi eller på uppdrag samlar in uppgifter kopplade till dina personuppgifter. Oftast framgår det också på vems uppdrag vi genomför undersökningen.

Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

När har Evimetrix rätt att behandla personuppgifter?

Kund-, attityd-, opinionsundersökningar och liknande är enligt integritetsskyddslagstiftningen en form av allmänintresse. Evimetrix har utifrån detta en rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att uppfylla våra uppdragsgivare intressen eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vem får del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Evimetrix och Evimetrix personuppgiftsbiträden. Men vi lämnar aldrig ut personuppgifter till andra företag, myndigheter eller andra organisationer, om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Evimetrix säljer aldrig personuppgifter vidare till extern part.

Sammanställda resultat från en undersökning levereras naturligtvis till vår beställare. I vissa fall kan du som svarar ge ditt samtycke till att hela eller delar av ditt svar vidareförmedlas till vår beställare men grundregeln är att dina svar är anonyma.

Dina individuella svar lämnas aldrig till en extern part.

Hur länge lagras personuppgifter?

Evimetrix gallrar löpande personuppgifter i de uppdrag vi genomför. Personuppgifter som inte längre behövs gallras. Personuppgifter lagras dock under den period som behövs för att kunna genomföra och rapportera den aktuella undersökningen eller enligt vad som godkänts av dig. Hur länge de lagras kan även bero på tillämplig lagstiftning.

Dina rättigheter?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Evimetrix på uppdrag av våra uppdragsgivare. Du ska i så fall begära detta skriftligen till Evimetrix.

Om en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller du önskar bli raderad, kan du vända dig till Evimetrix och skriftligen begära ändring eller radering.

I möjligaste mån kommer Evimetrix att rätta eller radera begärda uppgifter inom 30 dagar från att vi mottagit din skriftliga begäran.

Som respondent har du rätt att inge eventuella klagomål till Integritetsmyndigheten.

Integritet och säkerhet

Ditt deltagande i en enkät eller annat marknadsundersökningsprogram är helt frivilligt och Evimetrix användning av dina personuppgifter sker med ditt medgivande.

Inga system är helt skyddade för intrång. Evimetrix har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Bara medarbetare som behöver åtkomst till dina uppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har behörighet att komma åt dina personuppgifter. Evimetrix har rutiner för att kvalitetssäkra uppgifter i varje steg av undersökningsprocessen, för att säkerställa att all data inklusive personuppgifter är korrekta och uppdaterade.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post till info@evimetrix.se

För mer information om GDPR rekommenderar vi er att besöka Integritetsmyndigheten: www.imy.se