Det vanligaste är att en uppdragsgivare genomför en reguljär kundundersökning som ger möjlighet att utveckla och stärka såväl operativa som strategiska kvaliteter i verksamheten. Men vissa typer av kundanalyser genomförs bäst med kontinuerliga mätningar det vill säga undersökningar som genomförs löpande under en längre period. Det kan till exempel handla om inflyttnings- och avflyttningsundersökningar åt fastighetsbolag, besöksundersökningar för destinationer och nöjen eller kundundersökningar inom handeln.

Själva undersökningen och längden på undersökningen är beroende av hur målgruppen ser ut och hur stor målgruppen är. Vanligen utformar vi kontinuerliga mätningar utifrån metodiken för NKI-undersökningar eller utifrån NPS-metoden.

Fördelen med kontinuerliga mätningar är att:

  • Uppdragsgivaren kan följa utvecklingen med ett tätare intervall och därmed justera och vidta åtgärder löpande
  • Uppdragsgivaren får en kontinuerlig och snabb återkoppling kring vad målgruppen tycker

Nackdelen med kontinuerliga mätningar är att:

  • Man vanligen inte kan gå på djupet i sina frågeställningar och att det i vissa fall kan vara svårt att – på kort sikt – tyda utvecklingen i resultaten. Kontinuerliga mätningar kan vanligen inte användas för strategisk utveckling av verksamheten
  • Kontinuerliga mätningar kräver en konstant beredskap hos uppdragsgivaren att agera utifrån nya undersökningsresultat

Utifrån fördelarna och nackdelarna är det viktigt att överväga behovet av djup i frågeställningarna kontra behovet av snabba löpande resultat. Det vill säga – ska vi starta en kontinuerlig mätning eller genomföra en reguljär kundmätning. Evimetrix finns alltid med som stöd och rådgivare i samband med val av undersökningsmetod och kan alltid ge vår professionella rekommendation om metod, undersökningsintervall och undersökningskonstruktion.